Emma’s Algemene Voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Emma Lesuis, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te

postcode 1076 RK Amsterdam, aan de Achillesstraat 128-2, geregistreerd in het handelsregister onder

KVK-nummer 62295527 voor o.a. producties van films en uitoefening van podiumkunsten, hierna te

noemen ‘Emma’.

 

Artikel 1 – Overeenkomst, Offerte en Meerwerk

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Emma en een

opdrachtgever waarop Emma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor alle daaruit

voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtshandelingen van Emma, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 3 schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Emma,

waarbij voor de uitvoering personeel en derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt

omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. De

opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Emma

verstrekte gegevens waarop Emma de offerte baseert. De prijzen in de offerte worden weergegeven

exclusief BTW en zonder de bijkomende reis- en verblijfkosten.

5. Offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig. Bij het accepteren van de offerte gaat de

opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij afwijking in de offerte van bepalingen in

deze voorwaarden prevaleert de bepaling in de offerte.

6. Een samengestelde prijsopgave in de offerte verplicht Emma niet tot het verrichten van een

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er

sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich

voordoen dan zal Emma de opdrachtgever tijdig inlichten.

8. Opdrachtgever heeft steeds eenmalig het recht gratis wijzigingen te verlangen. Voor elke tweede

ronde wordt additionele vergoedingen in rekening gebracht op basis van de gewerkte uren en Emma’s

normale uur prijs.

9. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 2 – Uitvoering van de Opdracht

1. Emma zal de overeenkomst zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij heeft

Emma het recht om alles dat bij de offerte niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en

creatief inzicht uit te voeren.

2. Voor zover noodzakelijk zal Emma de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de

werkzaamheden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat betrokkenen bij het werk arbeid verrichten overeenkomstig

normen en waarden betreffende eerlijke handelspraktijken en maatstaven voor maatschappelijk

verantwoord ondernemen; hieronder o.a. begrepen het creëren van arbeidsomstandigheden in

overeenstemming met zelfreguleringen zoals de leidraad van de Fair Practice Code, uitbetaling van het

minimumuurtarief, vergoeding van alle uren en geen sprake van wurgcontracten. Bij gebreke is dit een

reden tot opzegging en terugtrekking van het werk van Emma.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Emma het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Emma de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever

de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

6. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Emma:

a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, het verschaffen van quitclaims en het

beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten,

tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, op alle door opdrachtgever

geleverde materialen of verplicht tot de opdracht behorende te gebruiken werken;

c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke

beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

7. Voorafgaand aan levering van het eindproduct heeft Emma de mogelijkheid een conceptvoorstel in

te dienen. Afwijkingen van het verwachte resultaat op basis van een concept zijn geen reden voor

afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever biedt Emma

de mogelijkheid tot herstel, in redelijkheid en in overleg en rekening houdend met de creatieve

eigenheid van Emma.

8. Afwijkingen in het eindresultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn ook geen reden

voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze

afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte

betekenis te zijn.

9. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van

het concept of de opdracht, schriftelijk aan Emma meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever

wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.

10. Opdrachtgever vrijwaart Emma voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

11. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden

die niet aan Emma kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele extra

kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Emma zal de kosten zoveel mogelijk proberen te

beperken. Vertragingen, om welke reden dan ook, kunnen het tijdstip van voltooiing van de uitvoering

beïnvloeden.

12. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn door Emma’s toedoen dient de opdrachtgever Emma

derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 3 – Wijziging van de Opdracht

1. Indien de opdrachtgever een opdracht wil wijzigen, dan dient de opdrachtgever dat tijdig schriftelijk

te communiceren.

2. Emma mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren als

dit kwalitatief of kwantitatief gevolg heeft voor de opdracht.

3. Mocht de opdracht zodanig veranderen dat deze niet meer overeenkomt met de hoeveelheid werk

die in de offerte staat beschreven, dan kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht. Mocht

deze situatie zich voor doen, dan zal Emma de opdrachtgever hier tijdig over inlichten. Dit geldt mede

indien Emma genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten door het niet tijdig of niet

aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen door de opdrachtgever of

door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden.

 

Artikel 4 – Levering informatie door Opdrachtgever en ingeschakelde Derden

1. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste

levering door Emma mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke

en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Emma aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt

of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van

de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan

Emma, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.

3. Emma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Emma is uit gegaan van door

de opdrachtgever of door (Emma namens) opdrachtgever ingeschakelde derde verstrekte onjuiste

en/of onvolledige en/of niet tijdig aangeleverde gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid

voor Emma kenbaar behoorde te zijn.

4. De opdrachtgever en de ingeschakelde derden garanderen dat de aangeleverde materialen geen

inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat het aangeleverde materiaal of

informatie ook niet anderszins onrechtmatig jegens derden is.

5. Opdrachtgever vrijwaart Emma van elke aansprakelijkheids- of inbreukclaim door derden met

betrekking tot het intellectuele eigendom aangaande het geleverde en of te moeten gebruiken

materiaal. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan

is Emma, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de

zijde van Emma en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de

opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Auteursrecht/Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle auteursrechten, naburige rechten of andere rechten van intellectuele eigendom voortkomend

uit vervaardiging van het werk door Emma blijven bij Emma. Voor zover een dergelijk recht slechts

verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Emma daartoe bevoegd, tenzij

anders overeengekomen.

2. Tenzij anders afgesproken wordt het door Emma vervaardigde materiaal niet zonder meer

beschikbaar gesteld, op het eindwerk na. Onder het vervaardigde materiaal worden alle in het kader

van de opdracht tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ruwe montages,

filmmateriaal, foto’s, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen,

ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, prototypes,

(deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, opnames van try-outs, broncodes en andere

materialen of (elektronische) bestanden e.d.) bedoeld.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Emma het werk of

delen daarvan zonder vermelding van de naam van Emma openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Emma heeft te allen tijde het recht om de naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de

opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) verwijderen.

4. De opdrachtgever houdt te allen tijde rekening met de persoonlijkheidsrechten van Emma en

behoud van haar creatieve oeuvre.

5. Indien Emma gebruikt maakt van werken waarop rechten van derden rusten, dienen partijen

aanvullende afspraken te maken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

6. Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom, de persoonlijkheidsrechten

en/of de afgegeven gebruikslicentie van Emma is de opdrachtgever Emma een boete verschuldigd van

het offertebedrag plus de bijkomende schadevergoeding en alle kosten die nodig zijn geweest voor de

handhaving. De schadevergoeding bestaat per soort inbreuk (zoals bewerking, gebruik zonder

toestemming of afwezigheid naam) uit ten minste het offertebedrag. De boete is direct opeisbaar

vanaf het moment van elk ongeautoriseerd gebruik zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

Deze boete kan naast volledige schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd en laat

Emma onverlet om alle rechtsmaatregelen jegens de opdrachtgever te treffen die de (auteurs)wet

haar biedt, beslagleggingen en gerechtelijke verboden daaronder begrepen.

 

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtgever is pas eigenaar van het werk als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’

betekent niet dat het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom bij de opdrachtgever

komen te liggen. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te

leveren product of dienst.

2. Opdrachtgever krijgt van Emma een gebruikslicentie voor het eindwerk voor het in de offerte

afgesproken doel. Uitbreiding van het gebruik of overdracht van auteursrechten kan enkel door

schriftelijke ondertekende toestemming. Onder niet overeengekomen, ruimer of ander gebruik, zijn

ook inbegrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat van

Emma. De bepaling van artikel 5.6 is dan overeenkomstig van toepassing.

3. Emma heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten

te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen

filmfestivals en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke

resultaten gaat.

 

Artikel 7 – Portretrechten

1. De opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden

toestemming aan Emma om zijn/haar foto’s en videobeelden te mogen gebruiken voor eigen

promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog,

portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, filmwerken en documentaires, in drukwerk,

beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Het werk mag bewerkt worden en voorzien worden

van onder meer ondertiteling of muziek. De opdrachtgever/geportretteerde verklaart zich niet te

beroepen op de persoonlijkheidsrechten. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient

voorafgaand aan de overeenkomst bij Emma schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende

afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat geportretteerden, die door of namens opdrachtgever in

het werk worden gebruikt bovenstaande toestemming onder lid 1 aan Emma hebben verleend.

 

Artikel 8 – Performances

1. Performances van Emma mogen niet zonder Emma’s toestemming worden opgenomen,

openbaargemaakt en verspreid. Hieronder vallen o.a. (theater)optredens, lezingen en voordrachten.

2. Opdrachtgever draagt zorg voor de publiciteit van het werk, zowel tijdig voorafgaand als achteraf.

3. Opdrachtgever draagt zorg dat de naam van Emma en de titel van het werk (hieronder valt o.a.

lezing, theatervoorstelling, interactieve documentaire) te allen tijde volledig en zichtbaar in de

publicatie van het werk wordt meegenomen.

4. De performances, ook indien gemaakt in opdracht, zijn niet exclusief, tenzij anders afgesproken.

Emma mag het werk of delen daarvan hergebruiken en deze zelfstandig promoten, ook inclusief

festivals en awardshows.

 

Artikel 9 – Muziek

1. Emma levert de opdrachtgever bij levering de titels van de gebruikte muziek.

2. Op verzoek van de opdrachtgever regelt en betaalt Emma de gebruiksrechten van de muziek en

geluid tegen een meerprijs. In de meerprijs is tevens begrepen de tijd die het kost om de rechten te

regelen en de juridische kosten van het opmaken van eventuele licentieovereenkomsten. Voor het

regelen van de rechten ontvangt de opdrachtgever (eventueel periodiek) een additionele factuur.

Indien de opdrachtgever verplicht zich te houden aan de in de licenties overeengekomen voorwaarden

en restricties qua territorium, periode en media.

 

Artikel 10 – Film

1. Indien Emma een bijdrage levert aan een filmproductie draagt Emma niet automatisch haar rechten

over aan de filmproducent, zoals bepaald onder artikel 45d van de Auteurswet. Hierover worden te

allen tijde nadere afspraken gemaakt, onder andere betreffende de geldelijke verdeling.

2. Emma is zelf als producent van een (film)werk te beschouwen indien zij grotendeels de leiding en

organisatie van de totstandkoming van het werk op zich neemt en verantwoordelijk is voor de

totstandbrenging van het werk met het oog op de exploitatie daarvan.

3. Opdrachtgever draagt zorg dat de naam van Emma en de titel van het werk te allen tijde volledig en

zichtbaar in de publicatie van het werk wordt meegenomen.

4. Opdrachtgever draagt zorg voor de publiciteit van het werk, zowel tijdig voorafgaand als achteraf.

Emma mag zelfstandig van de opdrachtgever haar werk promoten, hieronder vallen ook festivals,

awardshows en theaterproducties. Emma mag het werk gebruiken ter eigen publiciteit en port folio.

Prijzen zijn ten behoeve van Emma, tenzij anders afgesproken.

5. Het verschaffen van ondertiteling of nasynchronisatie valt onder de additionele werkzaamheden.

6. Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. In

de offerte maakt Emma een schatting van de kosten van een voice-over. De uiteindelijk gemaakte

kosten voor de voice-over kunnen afwijken van deze offertepost, omdat de prijzen tussen stemmen

kunnen verschillen. Bij overschrijding van de offertepost zal Emma akkoord vragen voor de extra

kosten, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 – Collectief Beheer

1. Voor de muziek en (muziek)teksten, welke in een – al dan niet live – voorstelling, videoproductie,

bedrijfsfilm of enig ander door Emma te leveren (multimedia)product wordt gebruikt, moet door de

opdrachtgever een prijs voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals

Buma, SENA, NORMA, Lira, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. De opdrachtgever

is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanmelding, registratie, prijs en betaling van deze rechten.

2. De rechten van STEMRA zijn te beschouwen als additionele kosten, die niet in de geoffreerde prijs

worden meegenomen. Deze kosten vallen onder de verantwoording van opdrachtgever.

3. De hoogte van de rechten wordt bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie. Deze

kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door de opdrachtgever direct of indirect

aan de betreffende auteursrechtenorganisatie(s) worden betaald.

4. Emma is lid van verschillende collectieve beheersorganisaties als regisseur, filmmaker, uitvoerend

kunstenaar, tekstschrijver en producent en zal de werken/producties aanmelden in de hoedanigheid

van de door haar beklede functies.

 

Artikel 12 – Op locatie

1. Om de kwaliteit van een productie te bevorderen verwacht Emma op locatie zich altijd vrij te kunnen

bewegen. Dit al dan niet middels een perskaart en/of backstagepas. Wanneer er restricties gelden die

gevolgen hebben voor Emma dan dient hier vooraf met Emma over te worden gecommuniceerd.

Emma behoudt zich het recht om op basis van de gegeven informatie de opdracht te annuleren.

2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van Emma. Opdrachtgever is

aansprakelijk voor persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder

exploitatieverlies, voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van Emma.

3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan de meegebrachte apparatuur van Emma voor

zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van Emma. Emma kan verzoeken tijdens

bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend bij – een evenement beschikking te krijgen over een ruimte waarin

Emma haar apparatuur veilig kan opslaan.

4. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Emma voor eigen rekening en risicogoederen of diensten

van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever,

dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de

toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Ingeschakelde derden

1. Alle ingeschakelde derden voor de uitoefening van de overeenkomst zijn verantwoordelijk voor

afsluiting van adequate verzekeringen, zoals aansprakelijkheids-, products- en/of

beroepsverzekeringen, welke in het kader van hun werkzaamheden gangbaar zijn en in het bezit te

zijn van de benodigde werkvergunningen.

 

Artikel 14 – Betalingen

1. Emma heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een

uurtarief, een fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere

tussen partijen overeen te komen vergoeding.

2. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald.

3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur,

dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim vanaf de eerste dag na het verstrijken van de

betalingstermijn. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten

verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW

bedragen.

4. Emma draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Emma het

overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

Wanneer Emma een deel van de opdracht en al haar out-of-pocketkosten als voorschot heeft

gefactureerd, is zij gerechtigd met de aanvang van de opdracht te wachten totdat dit voorschot in zijn

geheel is betaald.

5. Emma mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de

opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan

wel wanneer Emma door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat

betaling achterwege zal blijven.

6. Emma betaalt ingeschakelde derden uit na ontvangst van de factuur en na voltooiing van de

opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 15 – Opschorten en Annulering opdracht

1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert zonder dat sprake is van

verwijtbaar tekortschieten door Emma, of wanneer Emma de overeenkomst ontbindt wegens een

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de

opdrachtgever gehouden aan Emma naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot

de tot dan verrichte werkzaamheden en gebruik van materialen, een schadevergoeding verschuldigd,

alles onverminderd het recht van Emma op vergoeding wegens winstderving. Gedragingen van de

opdrachtgever op grond waarvan van Emma redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de

opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Emma is nimmer schadeplichtig jegens opdrachtgever als gevolg van een opschorting of ontbinding op

grond van dit artikel.

2. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door

Emma op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden,

alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij

volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

3. Zowel Emma als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten

aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering

wordt ingediend.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1. Emma is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan Emma toerekenbare, directe

schade. Aansprakelijkheid van Emma voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade,

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of

schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Emma, is de aansprakelijkheid van Emma

beperkt tot het honorarium voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan (de helft van de factuurwaarde van de

(deel)opdracht met een maximum van € 20.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal

het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Emma uitkeert. Het bedrag waarvoor

Emma in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke

door de opdrachtgever zijn verzekerd.

3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht

door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Emma gelden niet

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.

5. De aansprakelijkheid van Emma wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een

overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Emma onverwijld en deugdelijk schriftelijk in

gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Emma ook

na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichting tekort blijft schieten. De

ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,

zodat Emma in staat is adequaat te reageren.

 

Artikel 17 – Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd

worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,

een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,

waarop Emma geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Emma niet in staat is de verplichtingen na

te komen. Werkstakingen in het bedrijf van partijen worden daaronder begrepen.

 

Artikel 18 – Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader

van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

 

Artikel 19 – Relatiebeding

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Emma tijdens de

duur van deze overeenkomst, tot 1 jaar na beëindiging van deze overeenkomst medewerkers of

onderaannemers van Emma in dienst te nemen of direct of indirect voor zich te laten werken. Indien

de opdrachtgever bovenstaande overtreedt, is hij een onmiddellijk opeisbare boete aan Emma

verschuldigd van ter hoogte van het door opdrachtgever afgesproken honorarium met de relatie of €

50.000,- per overtreding en € 1000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het

recht van Emma om volledige schadevergoeding (alsmede verlies van inkomsten) van opdrachtgever

te vorderen.

 

Artikel 20 – Overige bepalingen

1. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever en

ingeschakelde derden, zelfs indien deze een soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten.

2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. Emma en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Emma is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen worden

beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.